Post


Gwarancja Europejska Huawei

Postanowienia gwarancyjne Huawei:

 1. Huawei Polska gwarantuje sprawne działanie urządzenia, na które została wydana niniejsza karta gwarancyjna pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

 2. Gwarancja obejmuje urządzenia zaopatrzone w poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną. Kartę gwarancyjną uznaje się za ważną, jeżeli ma czytelny podpis i stempel sprzedawcy, czytelnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia i jego numery seryjne, datę sprzedaży bez zmian i skreśleń.

 3. Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące (6miesięcy na akcesoria) od daty sprzedaży urządzenia Użytkownikowi.Niniejszej gwarancji podlegają również Produkty zakupione w państwie należącym w dniu zakupu do Unii Europejskiej oraz na Islandii, w Norwegii i Szwajcarii, o ile nie upłynął okres wskazany w zdaniu powyżej.Ujawnione w tym okresie ewentualne wady lub uszkodzenia objęte gwarancją powinny zostać niezwłocznie zgłoszone w miejscu zakupu sprzętu lub bezpośrednio do Autoryzowanego Serwisu.

 4. Usterki urządzenia podlegające gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie dla Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania urządzenia.

 5. W przypadku niezgodności reklamacji ze stanem faktycznym reklamowanego urządzenia Gwarant odpowie pisemnie na roszczenie reklamacyjne Klienta w ciągu 14 dni roboczych oraz ustali sposób i termin realizacji reklamacji lub poda przyczyny odrzucenia roszczeń reklamacyjnych.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe lub inne wolne od wad, przynajmniej tej samej klasy, gdy: -w okresie gwarancji dokonano trzech napraw zakwalifikowanych, jako naprawy gwarancyjne, a sprzęt nadal wykazuje usterki lub-serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie usterki nie jest możliwe lub-wykonanie naprawy gwarancyjnej nie było możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania urządzenia.

 7. Wybór sposobu usunięcia wady lub uszkodzenia należy do Huawei Polska, która może usunąć wadę poprzez naprawę bądź wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia na inny sprawny produkt.

 8. Huawei Polska nie odpowiada za kompatybilność sprzedawanego sprzętu z posiadanym przez Kupującego i zainstalowanym przez niego oprogramowaniem.

 9. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do Autoryzowanego Serwisu w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym przypadku Reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w czasie transportu do i z punktu serwisowego.

 10. Huawei Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione w reklamowanym urządzeniu przedmioty należące do Reklamującego (np. karty SIM, wtyczki, przejściówki itp.).

 11. Reklamujący powinien przedstawić dokładny i zgodny z rzeczywistością opis występujących niesprawności. Huawei Polska nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą lub niepełną naprawę lub wydłużenie czasu naprawy spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki.

 12. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje: -nieprawidłowej, niezgodnej z instrukcją instalacji zakupionego sprzętu, -konfiguracji urządzeń współpracujących niebędących częścią przedmiotu niniejszej gwarancji.

 13. Roszczenia gwarancyjne Kupującego mogą być odrzucone przez Serwis Huawei Polska w następujących przypadkach: -korzystania z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z instrukcji obsługi, -uszkodzeń mechanicznych oraz nieprawidłowego działania urządzenia wynikającego z tych uszkodzeń i wywołanych przez nie wad,-eksploatacji urządzeń w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wysokiej wilgotności oraz dużych wahań temperatur,-wystąpienia usterek związanych z nieoryginalnym lub niewłaściwym oprogramowaniem niedołączonym do produktu, w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji użytkownika (np. instalacji nieprawidłowych sterowników, użytkowanie oprogramowania bez licencji),-dokonywania napraw i przeróbek przez osoby i punkty serwisowe do tego nieuprawnione,-wadliwego działania będącego następstwem przypadków losowych niezależnych od warunków eksploatacji (np. pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe napięcie w sieci, działania wojenne itp.),-zerwania jakiejkolwiek plomby gwarancyjnej z urządzenia.

 14. Huawei Polska nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych przechowywanych w urządzeniu podczas naprawy sprzętu. Huawei Polska zaleca regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania i danych.

 15. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na twardym dysku oraz innych nośnikach danych.

 16. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 17. Termin gwarancji w żadnym przypadku nie ulega przedłużeniu ani nie biegnie na nowo.

 18. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do Autoryzowanego Serwisu wraz z dowodem zakupu i ważną kartą gwarancyjną.

 19. Ewentualne naprawy mogą być dokonywane jedynie w Autoryzowanym Serwisie firmy Huawei Polska.

Napisane w Mobile 07 May 2020